Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Szolgáltató), az ún. Dunavirág Vízibusz (továbbiakban: Vízibusz) által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 • Név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 • Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
 • Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 86.
 • Adószám: 15325763-2-11
 1. A szolgáltatás lényeges tulajdonságai:

A Vízibusz egy mobil vízvizsgáló állomás, amelyben található eszközökkel a Szolgáltató interaktív formában ismerteti, mutatja be a vizes élőhelyeket illetve a vízben élő makrogerinctelen állatokat (továbbiakban: Szolgáltatás). A Szolgáltatás az Ügyfél által javasolt, de a Szolgáltató által jóváhagyott vízparton teljesül (továbbiakban: Szolgáltatás helyszíne). A Szolgáltató mintavevő eszközt a Szolgáltatáshoz szükséges mennyiségben biztosít.

A Szolgáltatás időtartama 2 óra. Maximális létszáma: 20 fő.

A Szolgáltatási szerződés az adott Szolgáltatás megkezdésétől, annak befejezéséig tartó határozott időre jön létre.

 1. A Szolgáltató üzleti tevékenysége helyének postai címe, elérhetősége:

Hiúz Ház Erdei Iskola és Látogatóközpont

2624 Szokolya, Királyrét

Kapcsolattartó: Sevcsik András
+36 30 238 0063, 

hiuzhaz@dinpi.hu

A Szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege:

3.1. A Szolgáltatás részvételi díja 6. – 18. év közötti életkorú részvevőkből álló csoport esetén:

A mindenkor hatályos Igazgatói utasításban feltüntetett díj / csoport

 • A Szolgáltatás részvételi díja 18. évet meghaladó életkorú részvevőkből álló csoport esetén:

A mindenkor hatályos Igazgatói utasításban feltüntetett díj / csoport

3.3.A Szolgáltatás részvételi díja vegyes, 3.1. és 3.2. pontban meghatározott életkorú részvevőkből álló csoport esetén:

A mindenkor hatályos Igazgatói utasításban feltüntetett díj / csoport

A Szolgáltatás fenti összege kiegészül a Vízibusz üzemanyag- és rezsiköltségével, ami a Hiúz Ház Erdei Iskola és Látogatóközpont- Szolgáltatás helyszíne- Hiúz Ház Erdei Iskola és Látogatóközpont viszonylat alapján kerül kiszámításra.

Vízibusz üzemanyag- és rezsiköltsége: A mindenkor hatályos Igazgatói utasításban feltüntetett díj /km

A Szolgáltatás részvételi díja és a Vízibusz üzemanyag- és rezsiköltségének együttes összege a szolgáltatás díja (továbbiakban: Szolgáltatási díj).

A Szolgáltatatási díj megfizetésének módja: Számla ellenében a Szolgáltatás helyszínén, annak megkezdése előtt, készpénzben.

 1. Foglalási feltételek:

Az Ügyfél a foglaláshoz az alábbi adatokat köteles megadni:

Név:

Telefonszám:

E-mail cím:

Intézmény neve (amennyiben az Ügyfél intézmény):

Számlázási cím:

Szolgáltatás helyszíne:

Igényelt Szolgáltatás mennyisége:

Ha a Szolgáltatás helyszíne a Vízibusz kiinduló állomásától (Szokolya-Királyrét) számítva meghaladja a 40 km közúti távolságot, abban az esetben legalább kettő Szolgáltatás megrendelése szükséges.

Ha a Szolgáltatás helyszíne – függetlenül az előzőekben említett közúti távolságtól – a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén kívül esik, abban az esetben legalább három Szolgáltatás megrendelése szükséges.

Egy napra legfeljebb három Szolgáltatás rendelhető.

A Szolgáltatás helyszíne megválasztásnak szempontjai:

 • A Vízibusz (3,5 tonna) a Szolgáltatás helyszínét akadálytalanul meg tudja közelíteni,
 • A részvevők a Szolgáltatás helyszínét életet-, egészséget, vagy testi épséget nem veszélyeztető módon meg tudják közelíteni.

A fent megjelölt szempontok nem teljesülése esetén a Szolgáltatónak joga van a Szolgáltatástól a Szolgáltatás helyszínén elállni, ebben az esetben az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak a Szolgáltatási díj 70%-nak megfelelő bánatpénzt a helyszínen megfizetni.

Az Ügyfélnek joga van indoklás nélkül a Szolgáltatástól való elállásra, melyet csak írásban és a Szolgáltatás kezdetét megelőzően gyakorolhat a jelen pontban foglaltak szerint. Térítésmentesen elállhat az Ügyfél a Szolgáltatás megkezdését megelőző 14 nappal vagy azt megelőzően. Az Ügyfél a Szolgáltatás megkezdését megelőző 13. és 4. nap közötti elállás esetén a Szolgáltatási díj 30 %-át, a Szolgáltatás kezdetét megelőző 3 napon belüli elállás esetén a Szolgáltatási díj 50 %-át köteles bánatpénzként megfizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben az Ügyfél, illetve az általa képviselt csoport nem jelenik meg a Szolgáltatás helyszínén, a Szolgáltatás megkezdésének írásban rögzített időpontjában és a fentiek szerint írásban nem állt el a Szolgáltatástól, úgy az Ügyfél a Szolgáltatási díj 100%-át köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

Amennyiben Vis Maior (Vis Maioron értve azon időjárási körülményeket is, melyek a Szolgáltatás teljesítését objektíve lehetetlenné teszik) következtében, vagy arra tekintettel az Ügyfél és a Szolgáltató a Szolgáltatás lemondásáról, annak megkezdése előtt megállapodnak és a Szolgáltató a Szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítését nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a Szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, abban az esetben a Szolgáltatási díj – feltéve hogy az Szolgáltatónak megfizetésre került – teljes egészében visszafizetésre kerül az Ügyfél részére.

Ha a Vis Maior esemény a Szolgáltatás helyszínén következik be úgy, hogy a Szolgáltató már Szolgáltatás helyszínén tartózkodik és az Ügyfél a Szolgáltatás későbbi időpontban történő részben vagy egészben való újbóli teljesítését kéri, abban az esetben az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak a Szolgáltatási díjat a teljesítéskor megfizetni. Ha a Vis Maior esemény a Szolgáltatás megkezdésétől számítottan 60 perc elteltével következik be, a Szolgáltatást teljesítettnek kell tekintetni, és az Ügyfél annak későbbi időpontban történő részben vagy egészben való újbóli teljesítését nem kérheti, egyben a Szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

Ha a Vis Maior esemény a Szolgáltatás helyszínén következik be úgy, hogy a Szolgáltató már Szolgáltatás helyszínén tartózkodik és az Ügyfél a Szolgáltatás későbbi időpontban történő részben vagy egészben való újbóli teljesítését nem kéri, abban az esetben az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak a Vízibusz üzemanyag- és rezsiköltségének 50%-át megfizetni.

 1. Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Ügyfél kellékszavatossági igénye alapján választása szerint

 1. a) a Szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítését igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a Szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítését nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a Szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt.
 3. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 2. pontban feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken terjesztheti elő.

Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 7. pont szerinti elérhetőségeken is előterjesztheti.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja. A Szolgálattó a telefonon közölt szóbeli panaszt nem áll módjában kivizsgálni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.
 • Békéltető testület. A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. Adatkezelés
 1. Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)

Adatkezelő képviselője: Füri András, igazgató

Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy

Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.

Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86.

Hivatali Kapu cím: DINPI

E-mail cím: dinpi@dinpi.hu

Telefon: 06-1/391-4610

Fax: 06-1/200-1168

Honlap: www.dunaipoly.hu

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: konyag@dinpi.hu

 1. A kapcsolódó adatkezelés
 • A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Szolgáltatás során kizárólag az Ügyfél által megadott 4. pontban rögzített adatok (továbbiakban: Adat/Személyes adat) kezelése történik, annak érdekében, hogy a Szolgáltatás teljesítésre kerüljön. Más, egyéb célra az Ön által megadott adat nem kerül felhasználásra, az harmadik személy részére nem kerül továbbadásra.

 • Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződés teljesítése. A Szolgáltatással összefüggő számlázási kötelezettség teljesítésének jogalapja a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése.

 • Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama

A Szolgáltató a kapcsolattartás céljából kért adatokat a szerződés teljesítéséig kezeli.

A Szolgáltató számlázási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a mindenkor hatályos számviteli törvényben meghatározott ideig kezeli.

 1. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
 1. hozzáférési jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a visszajelzést kapjon arról, hogy Adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljáról,

– a Személyes adatok kategóriáiról,

– az Adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól,

– a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról.

 1. helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan Személyes adatokat, tovább kérje hiányos Adatainak kiegészítését.

 1. törléshez („elfeledtetéshez” való jog) való jog

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult kérelmezni, hogy az Igazgatóság késedelem nélkül törölje Személyes adatait. Az Igazgatóság pedig köteles az Adatokat késedelem nélkül törölni, ha a Személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve ha a Személyes adatokat jogellenesen kezelte az Igazgatóság, valamint ha az Adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 1. a korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását,

 • ha vitatja az Adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az Adatok pontosságát,
 • ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az Adatok törlését és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását,
 • ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az Adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 1. visszavonáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott Személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az Adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.